Dell E6520 ko có cấu hình “khủng” để tạo ra các tác vụ ngoại hình 3D hay chơi game nặng, nhưng nó đủ phải chăng cho những nhu cầu khiến việc và tiêu khiển căn bả.. maytinhkimlong.com

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.