Tôi đã vào được rồi ! còn mọi người thì sao ( I was on it! also how is everyone? )