@xocdiaonline thôi tốt nhất là đừng truy cập vào được bạn. Truy cập vào được có mà nhiều người bán nhà.