Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

Lỗi không cài đặt được Opera trên máy tính

  • Mọi người cho mình hỏi lỗi này khắc phục như thế nào? Mình có download Opera phiên bản mới nhất trên máy tính để setup, nhưng khi mình nhấp cài đặt thì không có tác dụng gì.
    Help me^^

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.