Trình duyệt Opera không xem được VIDEO

  • Mình sử dụng trình duyệt Opera nhưng sao khi bật VPN sang Asia, Americas... thì không xem được video do load chậm. Mọi người biết cách khắc phục không?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.