Czy opera szpieguje przechwytując pulpity?

  • W trakcie korzystania z Opery zauważam, że co jakiś czas pojawia się na b. krótko okno, które szybko się zmniejsza i znika. Nie zdążam zauważyć, co zawiera. Mam wrażenie, jakby był wykonywany zapis pulpitu i...wysyłany? Dokąd?
    While using the Opera, I notice that every now and then a window appears briefly, which quickly decreases and disappears. I do not know what it contains. Do I have the impression of being a desktop record and ... sent? Where? (google translator)


Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.