Khó sử dụng khi vào cảm âm sáo trúc trên Opera Mac

  • Khi dùng Mac để vào trang web cảm âm sáo trúc có tuyển tập các bài dành cho bản cảm âm http://camamhay.com/ những nốt đồ rê mi hiển thị không đúng hàng, hoặc lệch.
    Có ai bị như vậy không ạ ?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.