Lúc trước mình cũng bị lỗi nầy, mang máy ra Apple nó điều chĩnh cập nhật gì đó mình chảng hiểu, về nhà chạy ok. Tụi nó nói tiếng mỹ không hiểu hết.