Web Xem Tử Vi 2016 Bị Lỗi Ảnh khi vào bằng Trình Duyệt Opera

  • Mình không hiểu sao mấy web mình làm đều bị lỗi khi vào bằng trình duyệt opera. Trước cũng hỏi rùi mà không ai check giùm nên lập mới xin hỏi :
    Sao Web xem tử vi 2016 http://www.TuViBlog.Com/ của mình khi vào bằng opera đều bị lỗi ảnh hết vậy ?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.